Algemene voorwaarden

Voorwaarden van AALO Opleidingen (hierna te noemen AALO) gevestigd en kantoor houdende te Leiden. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16089075.

E-mail: service@aalo.nl

Website: www.aalo.nl

Download

Algemene inschrijfvoorwaarden AALO

Deze algemene voorwaarden dateren van september 2023. Hieronder publiceren wij de inschrijfvoorwaarden voor alle opleidingen van AALO Opleidingen (hierna te noemen AALO).

Artikel 1 - NRTO  

AALO is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze inschrijfvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Artikel 2 - Toepasselijkheid  

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van AALO en op alle door AALO gesloten studieovereenkomsten zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 2.
2. Afwijkingen van de algemene inschrijfvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen u en AALO zijn overeengekomen.
3. In de gevallen waarin de algemene inschrijfvoorwaarden niet voorzien, zal AALO een regeling treffen naar redelijkheid.
4. Indien blijkt dat een artikel uit deze inschrijfvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is, dan heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen uit deze voorwaarden. AALO zal in dat geval zorgen voor aanpassing van het artikel. Die aanpassing zal qua inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenkomen met het oorspronkelijke artikel.
5. Onder schriftelijk wordt in deze algemene inschrijfvoorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of informatie op de website).

Artikel 3 - De studieovereenkomst  

1. De studieovereenkomst komt tot stand tussen de klant die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en AALO, dat de opleiding verzorgt.
2. De studieovereenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van AALO (uw inschrijving) en de bevestiging van de ontvangst van uw inschrijving door AALO via de bevestigingse-mail.
3. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de studieovereenkomst tot stand.4. De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het verplichte lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden lesdagen, examens en overige toetsing.
5. AALO is gerechtigd zich over uw kredietwaardigheid te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is AALO gerechtigd de studieovereenkomst te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid.
6. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
7. De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. AALO gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. AALO draagt zorg voor de planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, examens en eventuele andere vormen van toetsing.
8. Met het examenreglement informeert AALO u over alle specifieke informatie over het onderwijs en de examinering van de opleiding waarvoor u de studieovereenkomst aangaat. Het examenreglement en het uitvoeringsreglement maken deel uit van de studieovereenkomst en vindt u in de online leeromgeving.

Artikel 4 – Aanbod  

1. AALO brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding.
3. Bovendien vermeldt het aanbod in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
a. de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;
b. wanneer de opleiding start;
c. de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen;
e. de prijs van de opleiding;
f. de wijze van betaling;
g. de studieduur;
h. de gedragscode waar AALO zich aan houdt en de wijze waarop u daarvan een afschrift kunt verkrijgen;
i. de mogelijkheid en wijze van toegang tot een buitengerechtelijke geschilprocedure.
4. Deze algemene inschrijfvoorwaarden worden voorafgaand aan de totstandkoming van de studieovereenkomst nadrukkelijk aan u bekendgemaakt en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van AALO. Op uw verzoek zal AALO een kopie van de algemene inschrijfvoorwaarden kosteloos toezenden.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van AALO, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
b. uw recht de studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5, evenals het recht van AALO om in dat geval de directe kosten van het terugzenden van onderwijsmateriaal overeenkomstig artikel 5 lid 3 voor uw rekening te laten komen;
c. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 5 - Herroepingsrecht  

1. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen (herroepingsrecht) vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben.
2. U maakt gebruik van dit herroepingsrecht door binnen deze periode het formulier voor ontbinding/herroeping ingevuld te versturen per post of e-mail. U kunt dit formulier opvragen bij de klantenservice van AALO of hier downloaden.
3. De kosten van het retour zenden van al ontvangen studiemateriaal zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van AALO een bericht van ontvangst van het lespakket heeft gekregen.

Artikel 6 - Annulering voor aanvang  

1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren of tussentijds beëindigen. Annulering en tussentijdse beëindiging dient schriftelijk via het versturen van een email aan service@aalo.nl plaats te vinden. De annulering of tussentijdse beëindiging is definitief zodra u van AALO schriftelijk bevestiging heeft ontvangen.  

Annulering vanuit AALO  

2. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van AALO onvoldoende is, staat het AALO vrij om met u overeen te komen dat de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule in een andere vorm (klassikaal, e-learning), of op een andere opleidingslocatie, datum en/of tijdstip dan een van de twee door u bij inschrijving aangegeven keuzes, zal worden gevolgd. Indien AALO met u geen overeenstemming bereikt over deze wijziging(en), dan heeft u het recht de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. U hoeft in dit geval enkel de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
3. Indien er sprake is van een overeenkomst betreffende contactonderwijs met een vastgelegde startdatum, dan geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de hieronder genoemde annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de opstartkosten. Voor alle duidelijkheid treft u hieronder een overzicht aan van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding lager is, dan zal aan u een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door AALO worden onderbouwd.

Annulering voor aanvang  

4. Vóór aanvang van een opleiding heeft u het recht de betreffende opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De geplande aanvangsdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 en lid 7.
5. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 heeft u 14 dagen de tijd om het ontvangen studiemateriaal in de originele verpakking te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig totdat u van AALO een bericht van ontvangst van het lespakket heeft gekregen.
6. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 (en er geen sprake is van een ontbinding door uzelf binnen de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 5 in geval van een overeenkomst op afstand) is AALO, in geval van een opleiding van 1 studiejaar of korter, gerechtigd om bij u in rekening te brengen (i)onderwijsmateriaal dat u niet in de originele verpakking aan AALO heeft geretourneerd en/of dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en (ii) een gedeelte van de prijs, conform de volgende staffel:
a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van de prijs;
b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 20% van de prijs;
c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 30% van de prijs;
d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: 50% van de prijs.
7. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 (en er geen sprake is van een ontbinding door uzelf binnen de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 5 in geval van een overeenkomst op afstand) is AALO, in geval van een opleiding van langer dan 1 studiejaar, gerechtigd om bij u in rekening te brengen (i) onderwijsmateriaal dat u niet in de originele verpakking aan AALO heeft geretourneerd en/of dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en (ii) een gedeelte van de prijs, conform de volgende staffel:
a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van de prijs;
b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 20% van de prijs;
c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 30% van de prijs;
d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: 40% van de prijs.

Artikel 7 – Tussentijdse beëindiging  

1. De studieovereenkomst kan na aanvang van de opleiding door de klant uitsluitend schriftelijk worden beëindigd.
2. Indien de klant na aanvang van de opleiding de studieovereenkomst tussentijds beëindigt overeenkomstig artikel 7 lid 1, dan is de klant een redelijke vergoeding aan AALO verschuldigd, waarbij aansluiting wordt gezocht bij artikel 7:411 BW.
3. De redelijke vergoeding bestaat, in geval van een opleiding van 1 studiejaar of korter, uit (i) de prijs voor het tot het moment van de tussentijdse beëindiging reeds door AALO verzorgde onderwijs, (ii) 50% van de totale prijs (als opstartkosten) (iii) de prijs voor onderwijsmateriaal dat de klant niet in de originele verpakking aan AALO heeft geretourneerd en/of dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden.
4. De redelijke vergoeding bestaat, in geval van een opleiding van langer dan 1 studiejaar, uit (i) de prijs voor het tot het moment van de tussentijdse beëindiging reeds door AALO verzorgde onderwijs, (ii) 40% van de prijs voor het lopende studiejaar (als opstartkosten) (iii) de prijs voor onderwijsmateriaal dat de klant niet in de originele verpakking aan AALO heeft geretourneerd en/of dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden.
5a. In geval de prijs voor de opleiding is verdeeld over verschillende onderwijsmodules, dan wordt een onderwijsmodule aangemerkt als ‘verzorgd onderwijs’ in de betekenis van artikel 7 lid 3 en lid 4 indien voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging al één of meer bijeenkomsten van de desbetreffende onderwijsmodule hebben plaatsgevonden, ongeacht of de klant aanwezig was bij deze bijeenkomst(en).
5b. In geval de opleiding niet is verdeeld over verschillende onderwijsmodules en er sprake is van onderwijs op afstand, waarbij aan de klant bij de aanvang van de opleiding elektronische toegang wordt verschaft tot al het onderwijs dat op ieder door de klant gewenst moment kan worden gevolgd, dan wordt de tot op het moment van de tussentijdse beëindiging verstreken periode na ingang van de studieovereenkomst aangemerkt als ‘verzorgd onderwijs’ in de betekenis van artikel 7 lid 3 en lid 4.
6. Indien de klant de studieovereenkomst tussentijds beëindigt vanwege een ernstige ziekte of calamiteit, als gevolg waarvan de klant niet in staat is om de opleiding te vervolgen, dan kan de klant AALO schriftelijk gemotiveerd verzoeken om aanpassing van de door AALO vastgestelde redelijke vergoeding, waarbij geldt dat AALO bewijs kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins.
7. In geval van overlijden van de student kan de studieovereenkomst door zowel AALO als de erfgenamen van de student worden opgezegd tegen de overlijdensdatum. Ook als die datum in het verleden ligt. Alle toekomstige betalingsverplichtingen die verbonden zijn aan de overeenkomst vervallen per de overlijdensdatum.

Artikel 8 – Ruilen, overstappen of verplaatsen   

1. Een verzoek tot ruiling, overstappen of verplaatsen (andere startdatum of locatie) kan gestuurd worden aan de Klantenservice via het e-mailadres service@aalo.nl. AALO bepaalt op basis van onderstaande of ruiling, overstappen of verplaatsen mogelijk is.
2. Ruilen betreft het kosteloos overstappen naar een andere opleiding binnen drie maanden na de start. Overstappen kan wanneer ruilen niet meer mogelijk is, dus wanneer de eerste drie maanden reeds zijn verstreken. Hier zijn kosten aan verbonden. Verplaatsen naar een andere locatie of startdatum is vaak mogelijk, hier zijn kosten aan verbonden.
3. Ruilen, overstappen of verplaatsen is niet mogelijk als er een betalingsachterstand is.

Ruilen

4. Indien de opleiding gestart is, is het mogelijk om de opleiding door te schuiven, te verplaatsen (bijvoorbeeld naar een andere datum of locatie) of later te hervatten. In geval van doorschuiven, verplaatsen of later hervatten moet de opleiding op de door u gewenste datum wel beschikbaar zijn. AALO brengt in dergelijke gevallen € 69,-administratiekosten én de dagprijs € 100,- van de reeds gevolgde opleidingsdagen in rekening.
5. Indien uw opleiding een pakket is dat uit meerdere AALO opleidingen/modules bestaat geldt de volgende regeling:
Na aanvang van de eerste opleiding/module kunt u de nog niet gestarte opleidingen/modules annuleren. Daarvoor gelden per opleiding/module de regels uit artikel 6, lid 6. Naast de annuleringskosten zal tevens de korting komen te vervallen die u bij de inschrijving heeft ontvangen. U annuleert hiermee de totale opleiding, het pakket, maar blijft ingeschreven staan voor de specifieke opleiding/module die al gestart is. Indien een van de opleidingsmodules in ‘de wacht’ staat en de startdatum nog onbekend is, geldt de annuleringsvoorwaarde van 10% van het lesgeld en examengeld met een minimum van € 50,-.
Annulering van de nog niet gestarte opleidingsmodules na aanvang van de opleiding dient schriftelijk, per e-mail plaats te vinden via service@aalo.nl.

Verplaatsen naar andere startdatum 

6. Indien uiterlijk twee weken voor de start van de opleiding blijkt dat u alsnog bent verhinderd om een opleidingsdag(en) te volgen en u de opleiding niet wilt annuleren, heeft u de mogelijkheid om de opleiding naar een, vooralsnog onbekende datum, te verplaatsen en de opleiding ‘in de wacht’ te zetten. U krijgt dan de gelegenheid een nieuwe inschrijving te doen voor de opleiding op een andere startdatum. U krijgt hiervoor 12 maanden de gelegenheid om deze startdatum door te geven, na 12 maanden vervalt het recht om gebruik te maken van de opleidingsdagen. Hiervoor brengt AALO € 69,- administratiekosten in rekening. 
7. Het is tevens mogelijk om een opleidingsdag in een andere opleidingsgroep op een andere datum in te halen, mits deze beschikbaar is én er ruimte is met het oog op het maximaal aantal toegestane studenten per opleidingsgroep. Hiervoor brengt AALO €49,- inhaalkosten in rekening. Indien er nog een opleidingsdag ingehaald dient te worden binnen dezelfde opleiding dan brengt AALO hiervoor € 99,- in rekening (per opleidingsdag per opleiding).

Artikel 9 - Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling  

1. Het actuele les- en examengeld en het eenmalige inschrijfgeld vindt u op de website van AALO.
2. Het les- en examengeld en het eenmalige inschrijfgeld kunt u op verschillende manieren voldoen: a. Automatische termijnbetaling per maand of ineens (per studiejaar). U dient op het inschrijfformulier uw IBAN/bankrekeningnummer te vermelden, waarna maandelijks of ineens (per studiejaar) automatisch het les- en examengeld van uw rekening wordt afgeschreven. Het inschrijfgeld wordt met de eerste termijn afgeschreven.
b. Betaling via iDEAL per maand of ineens (per studiejaar). U ontvangt maandelijks of ineens (per studiejaar) een e-mail met daarin een iDEAL-link om de betaling te doen. Het inschrijfgeld wordt met de eerste termijn in rekening gebracht.
3. U kiest de wijze van betaling direct bij inschrijving voor een opleiding. Voor betaling ineens (per studiejaar) wordt een korting verleend.
4. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. AALO hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
5. Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt AALO u een eerste betalingsherinnering waarin u de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 15 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien u niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6. Indien u na het verstrijken van de eerste betalingsherinnering nog steeds niet betaald heeft, zal AALO bij de tweede herinnering invorderingskosten en wettelijke rente in rekening brengen conform de toepasselijke wettelijke Nederlandse regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal AALO de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
7. Voor consumenten uit België geldt, in afwijking van het bovenstaande lid 6, dat in geval van niet-betaling, bij de tweede herinnering een forfaitaire vergoeding toegevoegd zal worden conform het Belgische Boek XIX Wetboek van Economisch Recht, die als volgt zal worden berekend:
a. € 20,- als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan € 150,-;
b. € 30,- vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,- als het verschuldigde bedrag tussen de € 150,01 en de € 500,- ligt;
c. € 65,- vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,-, met een maximum van € 2.000,- als het verschuldigde bedrag hoger is dan € 500,-.
8. Indien u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 5 in verzuim bent, heeft AALO het recht om de studieovereenkomst te ontbinden. In dat geval dient u een redelijke vergoeding aan AALO te betalen die wordt berekend conform het bepaalde in artikel 7 lid 3 en lid 4 (redelijke vergoeding bij tussentijdse beëindiging).
9. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake les- en examengeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving heeft aangegeven dat (bijvoorbeeld) uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen.

Artikel 10 - Exameninformatie  

1. Aan uw opleiding kan toetsing verbonden zijn. Indien er bij uw opleiding sprake is van toetsing, ontvangt u hierover alle informatie in uw online leeromgeving.
2. Wanneer sprake is van toetsing maakt het examengeld verbonden aan deze toetsing onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de opleiding. In het aanbod en op het rekeningoverzicht in de bevestigingsmail wordt het examengeld gespecificeerd.
3. Het examengeld is gebaseerd op één examenpoging. Wanneer u zakt voor de eerste examenpoging, wordt het examengeld voor herkansing in rekening gebracht op het moment dat u zich voor de herkansing aanmeldt.
4. AALO verstrekt het diploma van de opleiding nadat aan alle eisen voor het examen is voldaan en de totale kosten voor de opleiding (en dus inclusief de examenkosten) door u aan AALO zijn voldaan. De eisen voor het examen staan in de digitale leeromgeving. AALO verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier.
5. Indien (al dan niet in aanvulling op de AALO-toetsing) een exameninstituut anders dan AALO een extern examen voor een opleiding zal afnemen, bent u zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden van een dergelijk extern examen. AALO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van de externe examens.
6. Indien u te laat komt op de examendag en dit niet vooraf schriftelijk is goedgekeurd door de klantenservice, dan wordt uw examen in beginsel ongeldig verklaard. Als het mogelijk is (dit bepaalt de AALO Master Trainer die examineert), kunt u nog wel examen doen op deze dag. Dit examen wordt dan beoordeeld volgens de normale procedure. Na het afleggen van het examen dient u per e-mail (service@aalo.nl) te motiveren wat de reden was van het te laat aanwezig zijn. De examinator beoordeelt in overleg met AALO achteraf of het ongeldig verklaarde examen alsnog geldig verklaard wordt.
7. Het rooster wordt 9 dagen voor de start van het praktijk (her)examen via de digitale leeromgeving verspreid. Indien u het examen wilt verplaatsen wordt € 69,- in rekening gebracht. Indien u het examen wilt verplaatsen nadat het rooster is verstuurd wordt een volledig herexamen in rekening gebracht.
8. Bij de Yoga academie is 100% aanwezigheidsplicht voor alle opleidingsdagen. U mag niet deelnemen aan het examen als u lesdagen gemist heeft.
9. Bij alle overige AALO opleidingen, zie uitzondering artikel 10 lid 8, is aanwezigheid bij de opleidingsdag niet verplicht om deel te mogen nemen aan het examen. AALO ziet de lessen wel als een essentieel en interactief onderdeel van de opleiding en raadt u aan alle lessen te volgen. U vergroot hierdoor uw slaginskans aanzienlijk.
11. Onderdeel van de exameneisen is dat u bij de studie en examendagen op tijd aanwezig bent en tot het einde van de lesdag blijft, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de AALO klantenservice.
12. De actuele kosten van de herexamens kunt u vinden in de digitale leeromgeving (DLO).

Artikel 11 - Klachtenprocedure  

1. Klachten over het onderwijs en/of de organisatie daarvan of de procesgang ten aanzien van toetsing en examinering kunnen ingediend worden via een e-mail sturen naar service@aalo.nl. Zorg ervoor dat u de reglementen en voorwaarden goed heeft gelezen voordat u een klacht indient.
2. AALO zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht reageren.
3. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht, dan staat bezwaar open. U kunt schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen via service@aalo.nl. Ieder bezwaar wordt binnen een termijn van 20 werkdagen inhoudelijk afgehandeld.
4. Meer informatie over de klachtenprocedure van AALO vindt u op onze website.

Artikel 12 - Legitimatie  

1. Bij inschrijving voor een opleiding bent u verplicht uw correcte en volledige naam zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden.
2. Iedereen die een opleiding volgt, is verplicht tijdens de examinering een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van AALO te tonen.

Artikel 13 - Studie- en serviceduur 

1. De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur.
2. Op de inschrijfbevestiging staat de studieduur aangegeven.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid AALO  

1. In het geval u schade lijdt, is de aansprakelijkheid van AALO in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet, is derhalve uitgesloten). Daarnaast is de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt tot het bedrag dat door u is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van AALO gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan AALO door de verzekeraar van AALO onder geen beding te boven.
2. AALO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
3. AALO is niet aansprakelijk indien u de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
4. De aansprakelijkheid van AALO strekt zich uit tot alle personen waarvoor AALO verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van AALO of die door AALO zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst).

Artikel 15 - Gezondheidsrisico’s 

1. U moet zich voor aanvang van een sportopleiding realiseren dat in het algemeen sportactiviteiten een bepaald risico op blessures met zich mee kan brengen. Uw deelname aan activiteiten van AALO zijn op eigen risico (zie ook artikel 14).
2. Indien AALO twijfels heeft omtrent uw fysieke en/of psychische capaciteiten, mag AALO altijd een adequate medische verklaring van u verlangen. Nadat AALO kennis heeft genomen van de inhoud van die verklaring zal in overleg met u bepaald worden of het starten met de opleiding of voortzetting ervan mogelijk is. Indien dit overleg niets oplevert is AALO uiteindelijk bevoegd om zelfstandig een beslissing te nemen.
3. Indien AALO bepaalt dat u niet (verder) mag deelnemen aan de opleiding, wordt het (resterende) les- en examengeld aan u terugbetaald.

Artikel 16 - Levering onderwijsmateriaal  

1. AALO doet er alles aan om fouten in uw lesboeken of met de levering te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het boek bij de Klantenservice. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk en kosteloos vervangen.
2. Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie.

Artikel 17 - Uitval docent/examenbeoordelaar  

1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of examinator doet AALO er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt, zal AALO studenten hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en met een alternatieve datum komen waarop de opleiding of het opleidingsonderdeel alsnog zal worden gegeven, of het betreffende AALO-examen alsnog zal worden afgenomen.
2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft u geen recht op een (schade)vergoeding.
3. Een klant kan niet (i) kosteloos een opleiding, een opleidingsonderdeel of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent zonder de redelijke vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 18 – Persoonsgegevens  

1. AALO verwerkt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in de privacy-statement van AALO.
2. U heeft via Mijn AALO de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens aan te passen. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en correct aanpassen van uw persoonlijke gegevens berust te allen tijde bij u. AALO draagt geen verantwoordelijkheid voor consequenties voortvloeiend uit het niet tijdig aanpassen van persoonlijke gegevens.

Artikel 19 - Schorsing  

1. AALO heeft voor het gebruik van de leeromgeving gedragsregels opgesteld. Als student wordt u geacht deze online gedragsregels te kennen. Deze zijn te vinden in de opleidingstegel in de online leeromgeving.
2. Het Instellingsbestuur van AALO behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of verwijderen. Dit geldt onder andere voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm of de online gedragsregels en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

Artikel 20 - Intellectuele eigendomsrechten  

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door AALO verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij AALO. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van AALO.
2. De student staat ervoor in dat door hem aan AALO verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 21 - Business partners  

1.AALO is gerechtigd een opleiding of gedeelten daarvan door een door AALO geautoriseerde business partner te laten verzorgen, in welk geval de studieovereenkomst tussen u en AALO en deze algemene inschrijfvoorwaarden onverkort van toepassing blijven.
2. AALO is gerechtigd uw NAW gegevens aan business partners te verstrekken indien dit voor de registratie van uw diploma nodig is, zoals registratie in het EREPS register.

Artikel 22 - Wijziging voorwaarden  

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door AALO worden gewijzigd. AALO zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website. Indien een wijziging tot gevolg heeft dat u een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie verschilt, dan heeft u de bevoegdheid de studieovereenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde algemene inschrijfvoorwaarden in werking treden.